Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

Saarijärven Vesihuolto Oy

Vedentuotanto ja verkosto

Saarijärven Vesihuolto Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään pohjavettä. Yhtiöllä on 6 kpl omia vedenottamoita ja vesijohtoverkostoa on noin 265 km. Verkoston putkien materiaali on pääasiassa PE-muovia.

Asiakaskiinteistöjä on liitettynä noin 2 050 kpl. Verkostoalueella on noin 6 500 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä on noin 500. Toiminta-alueen liittymisprosentti on noin 90 %. Tukkuvettä myydään kolmelle vesiosuuskunnalle.

Talousveden jakelualue ulottuu Saarijärven keskustaajaman lisäksi pohjoisessa Kolkanlahteen, etelässä Lannevedelle ja idässä Linnan kylään.

Eri ottamoilta tulevan veden sekoittuminen, jakelu ja varastointi toteutetaan ala- ja ylävesisäiliössä.

Vedenottamoista tulevat vedet sekoittuvat osin myös verkostossa. Ylävesisäiliöt ovat tilavuudeltaan noin 1 500 m3 ja ne sijaitsevat Heramäen päällä Saarijärven keskustassa. Vedenottamoista Kulhaa lukuun ottamatta öisin pumpattavat vedet sekoittuvat Heramäen ylävesisäiliöissä. Kulhan ottamon yhteydessä on n. 50 m3 ylävesisäiliö.

Syrjäharjun ottamon alavesisäiliö on n. 200 m3. Vesilaitoksen verkosto on liitetty Kekkilän vesiosuuskunnan verkostoon erityistilanteiden varalta.

Veden käsittely

Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla, lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa, on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden pH-asteen nostamiseksi.

Syrjäharjun ottamolla pH:n taso säilyy vakiona, kun alkalisointi tapahtuu kalkkikiven avulla.

Muilla vedenottamoilla lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän mukaan. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy pH-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy pH-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen.

Vedenottamot

Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan vedenottamot ovat kaikki pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun pohjaveden pinnan vakaannuttamiseksi.

Vedenottamot

Ahvenlammen ottamo

Syrjäharjun ottamo

Voudinniemen ottamo

Kopanniemen ottamo

Mannilan ottamo

Kulhan ottamo

Vedentuotanto

0 %

57 %

4 %

18 %

18 %

3 %