Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

23.5.2022

Vesilaitosten yhteishanke pyrkii laittamaan viemäriylivuodot kuriin

Huhtikuun alussa käynnistyi mittava kuuden vesihuoltolaitoksen yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää viemäreiden ylivuotoriskien hallintaa sekä tehostaa vesihuoltoon ja maankäyttöön liittyvää yhteistyötä vesihuoltolaitosten ja kuntien välillä.

Viemäreiden ylivuodot ovat merkittävä haaste yhdyskuntien jätevesien käsittelyssä. Vaikka Suomen yhdyskuntajätevedenpuhdistamot toimivat nykyisellään hyvin, muodostaa ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat rankkasateet, kaupunkitulvat ja sekaviemäröinti riskejä viemäreiden tulvimiselle. Tällöin riskinä on käsittelemättömän jäteveden pääsy vesistöihin tai muuhun ympäristöön. Koska Suomessa on pääasiassa käytössä erillisviemäröinti ja hulevesiä ei johdeta jätevesiverkostoon, johtuvat viemäriylivuodot usein viemäriverkoston ja sen kaivojen huonosta kunnosta.

Viemäriylivuodot Kuriin Kimpassa (ViKuri)-hankkeessa on tarkoitus kehittää, kokeilla, dokumentoida ja arvioida erilaisia menetelmiä pienten ja keskisuurten vesihuoltolaitosten ylivuotojen hallitsemiseksi. Näin saadaan luotua erilaisia toimintamalleja ja arvioitua niiden tehokkuutta viemäriylivuotojen hallinnassa. Samalla hankkeessa parannetaan ja yhtenäistetään vesihuoltolaitosten ja kuntien muun maankäytön ja maankäytön suunnittelun yhteistyötä, jolla tehostetaan toimintaa, vähennetään päällekkäistä työtä sekä parannetaan kaupunkivesien hallintaa.

Hankkeeseen kuuluu useita erilaisia osakokonaisuuksia, joissa mm. luodaan yhtenäistä kaivojen kartoitusmenetelmää, tehdään konkreettisia kehittämistoimia pilot-alueilla, laaditaan toimintaohjeita, jaetaan tietoa, tutkitaan uusia menetelmiä vesimäärien seuraamiseen ja kartoitetaan ylivuodoille herkkiä alueita sekä tietenkin kehitetään yhteistyötä vesihuoltolaitosten kesken.

Hankkeessa on myös tavoitteena jatkaa Järvi-Suomen Vesihuoltolaitosten Yhteistyöverkosto -hankkeen hyviä toimintatapoja, yhteistyötä sekä laitosten välisten vierailukäyntejä ja työntekijävaihtoa, jotka tässä hankkeessa kohdistuvat erityisesti kaupunkivesien hallintaan, viemäreiden ylivuotoihin ja niihin liittyviin ratkaisuihin.

Lisätietoja hankkeesta ja sen edistymisestä kootaan hankkeen kotisivuille osoitteeseen: https://www.virrat.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/viemariylivuodot-kuriin-kimpassa-vikuri/. Hanke päättyy elokuussa 2023.

Hankkeen vetäjänä toimii Virtain kaupungin Vesihuoltolaitos ja osatoteuttajina Ähtärin Energia ja Vesi Oy, Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy, Parkanon Vesi Oy, Saarijärven Vesihuolto Oy sekä Keuruun Vesi -liikelaitos. Lisätietoja hankkeesta antavat hankkeen koordinaattori Rauno Leván, rauno.levan@tiiraevents.fi, p. 040 6325 006 tai osallistuvien vesihuoltolaitosten vesihuoltopäälliköt.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 432 000 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Lisätietoa Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta löytyy osoitteesta www.ym.fi/vedenvuoro.

Saarijärven Vesihuolto Oy